Rick Klein through the window at Monroe Gallery, Santa Fe, NM